Gmina Rady Sportu w Radomiu rozpoczęła pracę!

Rozpoczęła się piąta kadencja powołanej przez Prezydenta Miasta Radomia Gminnej Rady Sportu. W jej skład wchodzi czternaście osób, w  tym dwunastu członków powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez statutowe organy klubów sportowych i instytucji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej oraz dwóch osób zajmujących się bezpośrednio sprawami kultury fizycznej w Urzędzie Miejskim.- Reprezentujecie Państwo wiele dyscyplin zarówno zespołowych, jak i indywidualnych i doskonale wiecie jak ważny dla naszego miasta jest sport. Naszym zadaniem jest tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju młodych talentów, by później mogło się to przełożyć na sukcesy na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Liczę na Państwa wsparcie we wszystkich działaniach na rzecz dalszego rozwoju sportu, który znakomicie promuje nasze miasto - mówił prezydent Radosław Witkowski, wręczając na inauguracyjnym posiedzeniu, akty powołania członkom Gminnej Rady Sportu.

W skład Rady weszli przedstawiciele klubu WKS Czarni Radom S.A. oraz RCS Czarnych Radom: Dariusz Fryszkowski oraz Sławomir Monik (na zdjęciu po lewej stronie). W składzie Rady znaleźli się ponadto: Stanisław Dobosz, Jacek Skrok, Tadeusz Kraska, Piotr Włoskiewicz, Arkadiusz Borczuch, Piotr Kardaś, Renata Grunt, Zdzisław Kolanek, Marcin Waśniewski, Marcin Górnik, Mirosław Paluch i Mateusz Tyczyński.


Rada jest organem opiniodawczym i doradczym organów Gminy Miasta Radomia w zakresie kultury fizycznej. Do kompetencji  Rady  Sportu należy opiniowanie strategii rozwoju Gminy Miasta Radomia w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, projektów uchwał dotyczących tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz programów rozwoju bazy sportowej na terenie Gminy Miasta Radomia, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej.

Kadencja Rady trwa 5 lat. Członkowie Rady Sportu swoje funkcje wykonują społecznie.