Regulamin imprezy

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
„MECZE PIŁKI SIATKOWEJ DRUŻYNY KLUBU WKS CZARNI RADOM S.A. W PLUSLIDZE W SEZONIE 2023/2024”
NA TERENIE HALI SPORTOWO – WIDOWISKOWEJ
RADOMSKIEGO CENTRUM SPORTU W RADOMIU, UL. STRUGA 63

Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1466 z późn. zm.) wraz ze stosowanymi przepisami obowiązującego prawa (m.in. Kodeks Cywilny)

Rozdział I
Zakres obowiązywania Regulaminu
§ 1
1. Regulamin dotyczy imprez masowych – meczów siatkówki, organizowanych przez WKS Czarni Radom S.A. (Organizator) w Hali Sportowo – Widowiskowej Radomskiego Centrum Sportu w Radomiu usytuowanej przy ul. Struga 63 w Radomiu (Obiekt).
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
• sposób organizacji imprezy masowej;
• obowiązki uczestników imprezy masowej;
• warunki uczestnictwa w imprezie masowej;
• uprawnienia uczestników imprezy masowej;
• zasady odpowiedzialności uczestników imprezy masowej za zachowanie niezgodne z regulaminem.


Rozdział II
Sposób organizacji imprezy masowej – meczu siatkówki
§ 2
1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator imprezy.
2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę – mecz siatkówki (bilety jednorazowe, karnety sezonowe, imienne zaproszenia, akredytacje wydane przez Organizatora Imprezy).
3. Zakup biletów odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną (bilety jednorazowe zakupione na każdy mecz z osobna).
4. Wstęp na Teren imprezy jest płatny dla osób powyżej 7 roku życia, a małoletnim poniżej 7 roku życia przysługuje wstęp wolny pod opieką osób dorosłych bez zapewnienia osobnego miejsca siedzącego.


Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy masowej - meczu siatkówki
§ 3
1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
• nie zakłócać porządku publicznego;
• przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu Obiektu;
• przed wejściem na teren obiektu zapoznać się z zasadami i innymi obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w szczególności dotyczącymi uczestnictwa w meczu. Wejście na teren Obiektu jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad;
• posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb informacyjnych lub porządkowych dokument uprawniający do wejścia i przebywania na imprezie wraz z dokumentem tożsamości;
• zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową (zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Rady Ministrów);
• nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej:
• stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne Organizatora imprezy masowej (w tym spikera zawodów), a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;
• każdorazowo zgłosić chęć wniesienia transparentu, którego treść musi zostać zaakceptowana przez kierownika ds. bezpieczeństwa;
• zajmować miejsce na trybunach zgodnie z karnetem/biletem. Nie dopuszcza się zajmowania miejsc wyłączonych przez Organizatora;
• opuścić Halę niezwłocznie po zakończeniu meczu.
2. Ze względu na bezpieczeństwo imprezy masowej uczestnicy imprezy, na żądanie służby porządkowej lub służby informacyjnej, zobowiązani są zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na Obiekt lub powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca po zakończeniu meczu.

Rozdział IV
Warunki uczestnictwa w imprezie masowej – meczu siatkówki
§ 4
1.Wstęp na teren imprezy nie przysługuje osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie:
• zakazujące wstępu na imprezę masowa, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
• zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982r.o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 nr 35 poz.228, z późn.zm.).

2. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę, bez konieczności zwrotu kosztów za bilety/karnety oraz przebywania na niej osobom:
• znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
• posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;
• zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy;
• noszącym buty o metalowych zakończeniach;
• których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikacje;
• posiadającym inne niebezpieczne przedmioty i materiały pirotechniczne.
3. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:
• służby porządkowe i służby informacyjne;
• powołanie Kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi i organizującego prace służb porządkowych;
• udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
4. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi piecze.
5. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
• broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
• materiałów wybuchowych;
• wyrobów pirotechnicznych;
• materiałów pożarowo niebezpiecznych;
• napojów;
• napojów alkoholowych;
• środków odurzających lub substancji psychotropowych;
• artykułów spożywczych.
7. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.
8. Organizator w zakresie określonym Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego, albo postępowania w sprawach wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na teren imprezy lub Policji.
9. Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
• sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie;
• legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
• przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niezgodne z regulaminem;
• stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy;
• wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
• stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inna osobę, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
• ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia;
• Służby porządkowe są obowiązane usunąć z terenu imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
10. Członkowie służb porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażone m.in. w:
• ręczne wykrywacze metalu;
• inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
11. Sprzęt obsługujący Imprezę: sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy; wygrodzenia (barierki ochronne).
12. Organizator wyznacza strefy podziału imprezy:
• zaplecze techniczno-socjalne;
• widownia - miejsca stojące i strefy VIP;
• zaplecze organizacyjne;
• punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
13. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
14. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu drużyny przeciwnej, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem sportowym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.
16. W czasie imprezy Organizator oraz Uczestnicy imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
17. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych.


Rozdział V
Uprawnienia uczestnika imprezy masowej – meczu siatkówki
§ 5
1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo:
• przebywać na terenie Obiektu w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia Obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej;
• w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem, a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników imprezy masowej;
• do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
• korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
• korzystać z pomocy medycznej na imprezie.
2. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:
• niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na terenie imprezy masowej;
• składania skarg i wniosków.


Rozdział VI
Postanowienia szczególne dotyczące rozgrywek PlusLigi
§ 6
1. Poprzez zakup karty wstępu uprawniającej do uczestnictwa w imprezie masowej – meczu siatkówki uczestnik imprezy udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez Organizatora, podmiot zarządzający rozgrywkami PlusLigi, jego spółki zależne bądź stowarzyszone kluby siatkarskie, danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także do przekazywania tych danych innym podmiotom na zasadach i w zakresie wskazanym w w/w Ustawie.
2. Dane o których mowa w ust. 1 muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
Rozdział VII
Przepisy końcowe
§ 7
1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku podczas zapisów foto i TV w trakcie trwania imprezy masowej.
2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej mogą być usunięte z terenu imprezy masowej.
3. W przypadkach określonych w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
4. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu służby Organizatora odmawiają osobie wstępu na imprezę masową w przypadkach określonych w art. 22.1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
• zmiany terminu imprezy;
• stosowania atestowanych urządzeń technicznych, służących do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu;
• dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody;
• unieważnienia wejściówki na imprezę masową w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
6. Powyższy Regulamin jest udostępniany Uczestnikom:
• przy wejściu na Teren Imprezy (Halę) w formie papierowej;
• u Organizatora w formie papierowej;
• u Organizatora w formie elektronicznej;
• na stronie internetowej Organizatora.


7. Regulamin imprezy masowej – meczu siatkówki wchodzi w życie z dniem 11.09.2023r.

Paweł Zagumny
Prezes Zarządu
WKS Czarni Radom S.A.